עברית   |  العربية  |  English
שלום אורח

מעוניין שנציג יחזור אליך ?

הכנס מספר טלפון :

- התחברות לקוח עסקי

הכנס מספר מסוף :

הכנס סיסמה :

הצג סיסמא

שכחתי סיסמא

בחר סוג חיבור :

+ התחברות לקוח פרטי

הכנס מספר תעודת זהות :


הכנס סיסמה :

הכנס את הקוד המוצג :או


שירות לקוחות

03-9009800
ליצירת קשר לחץ כאן
     תנאי שימוש     


כללי

אנו בחברת payxpress מחויבים ליתן שירות טוב ואיכותי ללקוח המשתמש בשירותי החברה הניתנים באמצעות אתר זה, לרבות לגולש הצופה באתר זה באמצעות אמנת שירות זו אנו מבקשים להבטיח כי אתה – הלקוח תקבל שירות טוב, לפי צרכיך, באתר זה, המיועד לאפשר הטענה אלקטרונית של דקות זמן אויר, לחברות הסלולר השונות בישראל, בתשלום מראש (Pre-Paid) . התנאים באמנת שירות זו, מחייבים את החברה ואת הלקוח כהסכם מחייב לכל דבר ועניין אם אינך מסכים לתנאי השירות, עליך להימנע מכל עסקה, או רכישה, שכן בכל עסקה שביצעת או שירות שקיבלת באמצעות אתר זה, תיחשב כמי שמסכים לקבלת תנאי אמת שירות זו. בכל מקרה של סתירה בין טענותיך לבין רישומי החברה, ביחס לשירות או עסקה שקיבלת מאתר זה, יראו את רישומי החברה כראיה מכרעת לעצם ביצוע השירות או העסקה, פרטיהם ונכונותם. למען הסדר הטוב, יודגש כי החברה רשאית לשנות את אמנת השירות, בשים לב למוצרים ו/או לשירותים חדשים שתעניק החברה מעת לעת באמצעות האתר, ובלבד שכל שינוי יחייב את החברה ואותך הלקוח מעת פרסומו באתר. בכל מקום שבו כתוב "הלקוח", הכוונה ליחיד או רבים, זכר או נקבה, לפי העניין מבלי כוונה או רצון להפלות בין מגדר למגדר,

השירות באתר

החברה תספק באמצעות אתר זה, בין השאר, שירותי הטענה של זמן אויר, מחברות סוללר שונות בישראל, שירותי מכירה ותשלומים של מוצרים ושירותים שונים, וכל זאת באמצעות תשלום מראש - Pre-Paid הנך מאשר בזה, כי קבלת שירות או רכישת מוצר או תשלום באמצעות אתר זה, ותשלום עבורם, ישולמו באמצעות כרטיס אשראי הנושא את שמך ובבעלותך, ו/או בהרשאה מלאה של בעל הכרטיס. בכל מקום שהלקוח נדרש לעשות כן במסגרת השירות שהוא מבקש לקבל מהחברה, הוא מתחייב למסור פרטים מלאים ומדויקים ביחס לשירות המבוקש ו/או ביחס לפרטים האישיים שלו ו/או של צד ג', וככל שלא יעשה כן, הרי החברה תהא פטורה מכל טענה ו/או נזק שעניינם אי דיוק ו/או אי מתן הפרטים והמלאים הנדרשים להשלמת העסקה לשביעות רצון הלקוח. לעניין זה, מסירת פרטים משמעה: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, וכתובת דואר אלקטרוני. החברה תהא רשאית לסרב ליתן שירות ללקוח או לספק לו שירות או מוצר שהזמין, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים ו/או גניבת זהות ו/או בשל ביצוע פעולה או בקשה שיש בהם לפגוע בחברה ו/או צדדי ג' ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי אמנה זו אם השימוש באתר פוגע או עשוי לפגוע בחברה, באתר או בצד ג' ו/או בשל עניין שיש בו אי חוקיות או מטרה בלתי חוקית (לרבות הלבנת הון), ו/או פעולות כספיות חריגות ו/או במקרה של לקוח שהוא מוגבל חמור כמשמעו בחוקי בנק ישראל ו/או חוקי שיקים ללא כיסוי ואו במקרה של אדם שהוא פושט רגל ו/או בכינוס נכסים ו/או בעל איחוד תיקים בלשכות ההוצאה לפועל ו/או במקרה נתוני אשראי גרועים על-פי חוק נתוני אשראי ללקוח, וכל חוק צרכני אחר ו/או במקרה שהחברה אשר מוכרת שירותים באמצעות אתר זה מסרבת לאפשר מכירה ללקוח כאמור של מוצר או שירות (ספציפי או כוללני) מסיבה כלשהי ו/או בשל הגבלת שימוש של הלקוח בכרטיסי אשראי וכיוצ"ב על דרך הריבוי, ולקוח כאמור מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מהחברה בשל סירוב כאמור.

תנאי תשלום

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, והעסקה, השירות או המכירה יהיו כפופים לתשלום מלא, לאחר אישור חברת האשראי. הלקוח מאשר כי בעת התשלום, ימסור לחברה את כל הפרטים הרלוונטיים, ובכלל זה שם מלא, ת.ז. וכיוצ"ב פרטים רלוונטיים לאישור העסקה באמצעות חברת האשראי ו/או חברות הסלולר ו/או החברות שבאמצעותם ניתנים שירותים או נמכרים מוצרים ללקוח באתר זה; היה הכרטיס של אחר, ימסרו הפרטים המלאים של בעל הכרטיס. הלקוח מוותר בזאת על כל זכות להחזרה /ואו ביטול עסקה, בכל מקרה שבו אושרה עסקה על-ידי חברת האשראי, ובהתבסס על עסקה זו, ניתן השירות המבוקש על-ידי החברה ללקוח. בכל מקרה של תשלום בכרטיס אשראי של צד ג', מתחייב הלקוח כי הפעולה נעשית באישורו המלא ובידיעתו המלאה של צד ג', וכי בכל מקרה של מחלוקת שעניינה תשלום באמצעות כרטיס אשראי של צד ג', שעניינה העדר הרשאה או חריגה מהרשאה ו/או גניבת זהות ו/או גניבת פרטי צד ג', לצורך ביצוע העסקה באתר זה, עם החברה, יראו את הלקוח כמפר הפרה יסודית את העסקה, ובמקרה כאמור, כל האחריות המשפטית, לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחברה או לצד ג', יחול על הלקוח בלבד. החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר עסקה עם לקוח, בכל מקרה של כרטיס מבוטל או מוגבל ו/או חשד או חשש לגניבת זהות, שימוש בפרטי צד ג' ללא אישור חברת אשראי וכיוצ"ב מקרים, לרבות מסירת פרטים בדויים או כוזבים, ואו כל מעשה שיש בו, לדעת החברה, כדי להפר כל חוק ו/או לפגוע בחברה ו/או בצד ג' או בכלל. הלקוח מאשר כי לצורך אישור עסקה ו/או בדיקתה לאחר מכן, תוכל החברה לבדוק את פרטי הלקוח בכל מרשם, מבלי שהדבר מהווה הפרה של חוקי הפרטיות ו/או חוקי הגנת הצרכן ו/או חוקי המידע ו/או חוקי בדיקת נתוני אשראי והכל בשים לב למהות העניין ולמטרות הרלוונטיות להסכם זה שבין הלקוח והחברה. הלקוח מאשר כי החברה תוכל לאמת או לבדוק פרטים שמסר לה באתר זה במסגרת אישור תנאי עסקה, מול הלקוח עצמו ו/או מול צד ג' שפרטיו נמסרו ו/או מול חברות האשראי ו/או חברות הסלולר לצורך אישור העסקה המבוקשת ו/או לבחינתה או הפרתה על-ידי הלקוח, לאחר אישור העסקה, בשים לב לרלוונטיות הנובעת מביצוע עסקה ספציפית החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוח ו/או צד ג', אלא לצורך המטרות המנויות בהסכם זה לעיל בלבד. במסירת פרטי הלקוח באתר זה לצורך ביצוע עסקה, אף אם לא יצאה לפועל ו/או אם לא אושרה על-ידי חברות האשראי ו/או חברות הסלולר ו/או חברות נותנות שירות באמצעות אתר זה, כפי שנתקבלו באתר, מוותר הלקוח מראש על כל טענה ביחס לפרטים האמורים והוא מאשר כי הוא נוטל על עצמו כל סיכון ביחס לפרטים שמסר באמצעות האתר ו/או לשימוש בהם שלא על-ידי החברה.

אי התאמה במוצר

ככל שיתברר לחברה כי לקוח קיבל מוצר או שירות אשר אינם תואמים לפרטי ההזמנה של הלקוח, הרי החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע באופן יזום ביטול עסקה ו/או שינוי פרטי ההזמנה והתאמתה להזמנה בפועל; שינוי פרטי הזמנה לעניין סעיף זה משמעו – תוספת מחיר ו/או הפחתתו ו/או הקטנת היקף או כמות השירותים ו/או המוצר, לפי העניין, שעליה לספק ללקוח וזאת בין בדרך של פניה לחברת ה אשראי ובין בדרך של פעולת חיוב באמצעות הפרטים שמסר הלקוח, והוא מוותר מראש בכל טענה לחברה בעניין זה. התברר לחברה כי העסקה הושלמה עקב טעות ו/או הטעייה הרי החברה שומרת לעצמה הזכות לנקוט כל פעולה נגד הלקוח ו/או נגד צד ג' לתיקון הטעות לרבות השבה, כחוק.

הודעות דואר אלקטרוני ורשימת לקוחות

במוצרים שונים, או במסגרת פעולות שונות, יתבקש הלקוח ליתן הסכמתו לקבל מידע פרסומי באמצעות הודעות מיסרונים(sms)ו/או בדואר אלקטרוני ובאישורו כאמור הוא מסיר מהחברה כל אחריות ביחס לשימוש שעשוי צד ג' כלשהו לעשות במידע האמור. הלקוח מאשר כי על-ידי שימוש או פעולות באתר, לרבות בפעולות רכישה, החברה עשויה לכלול אותו ברשימת לקוחות של החברה לצורכי תפוצת דיוור ישיר של האתר או החברה. הלקוח מאשר כי לאחר ביצוע רכישות או עסקאות באמצעות האתר, הוא מסכים למסירת הפרטים שמסר והשירות שביצע באתר לחברות הסלולר ואו לחברות אחרות אשר השירות שרכש מסופק באמצעותם, כולם או חלקם, מבלי שתהיינה ללקוח כל טענה ו/או זכות תביעה ביחס למסירת פרטים כאמור ו/או ביחס לכל תוצאה שתהיה לאחר מסירת פרטים כאמור.

אישור תשלום

בתום כל עסקה מפיקה החברה באופן מיידי קבלה כחוק אשר תישלח ללקוח באופן אוטומטי לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מילא הלקוח בעת הרשמה לאתר. על-פי בקשה מפורשת של הלקוח, באמצעות שרות הלקוחות של החברה, תישלח החברה ללקוח חשבונית מס, על-חשבון הלקוח, לכתובת משלוח שיספק, במועדים וזמנים מקובלים למשלוח החברה אינה אחראית לכל משלוח כאמור. משלוח חשבונית בדואר כאמור, תבוצע תוך 15 יום ממועד הבקשה, ובתנאי כי הלקוח ביקש זאת באמצעות פניה לשרות הלקוחות של החברה וכן שילם את תשלום מלוא דמי הטיפול עבור משלוח כאמור. הלקוח מסיר מהחברה כל נזק שעשוי להיגרם לו אם לא יקבל חשבונית כאמור בדואר ו/או אם חשבונית כאמור תגיע ללקוח במועד מאוחר מזה הרצוי לו.

ביטול עסקה

אופיו של השירות המסופק על-ידי החברה ללקוח, שעיקרו העברת מוצר או שירות מצדדי ג', ללקוח, אינו מאפשר ללקוח זכות ביטול עסקה לאחר שקיבל השירות ו/או המוצר, ולכן הלקוח מוותר מראש על זכות ביטול כאמור, אף זכות כאמור נתונה ללקוח בחוקים שונים, לרבות חוק הגנת צרכן.

שמירת פרטים וסודיות

למעט בנסיבות המפורטות לעיל, מתחייבת החברה לשמור על הפרטים שמסר הלקוח באתר וכן לשמור על סודיות ביחס לעסקה שביצע. הלקוח מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטים שמסר באתר, כמפורט באמנת שירות זו כאמור לעיל, לרבות לצורך ביצוע עסקה/ות שביקש וגבייתם תמורתם, ו/או בכל מקרה שבו נדרשת החברה לעשות בהם שימוש על-פי חוק ו/או דרישת רשות של חוק או בית משפט ו/או בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך משפטיים בין החברה ללקוח או צדדי ג', בין בשל הפרה של תנאי ההסכם בין החברה ללקוח ובין בשל סיבה רלוונטית אחרת, בין בשל מניעת מעשה בלתי חוקי או בירור עניין של הלקוח שהוא בלתי חוקי – ביחס לאתר, לחברה או צד ג'. לעניין סעיף זה, אין נחשבת בגדר מסירת מידע כל פעולה שעניינה מסירת מידע על הלקוח כדי לאפשר את העסקה המבוקשת ללקוח מאת חברת האשראי ו/או הספק ו/או החברה אשר נותנת ללקוח את השירות המבוקש על-ידי הלקוח, באמצעות אתר החברה. הלקוח פוטר מראש את החברה, חברת האשראי הספק או צד ג' שקיבל את המידע ועשה בו שימוש, ככל שמסירת המידע ו/או או השימוש נעשו בתום לב. הלקוח מתיר לחברה לעשות פעולות במידע על הלקוח, לשם עיבוד נתונים כלכלי-סטטיסטי כל עוד אין בפעולות כאמור, כדי לייחס את עיבוד הנתונים על-פי קריטריון זיהוי אישיים. החברה תוכל למסור או לשתף אחרים בניתוח מידע כאמור.

מוקד שירות לקוחות

החברה תפעיל מוקד שירות לקוחות טלפוני מאוייש לנוחיות הלקוח בזמנים ומועדים שונים. ככל הניתן יפעל המוקד על-בסיס פעילות יומית, 6 ימים בשבוע: בימים א'-ה' מ 8:00 בבוקר עד 18:00 בלילה, ובימי שישי וערבי חג מ- 8:00 בבוקר ועד 13:00 אחר הצהריים. שעות הפעילות של המוקד ישתנו בחגי ישראל, ועשויות להשתנות בשל נסיבות שאינן בשליטת החברה; הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות לשם קבלת מידע או הבהרות בכל הקשור לרכישות באתר לרבות בכל הקשור להזמנות, החזרת מוצרים, החלפתם, תיקונם ו/או כל מידע אחר הקשור לשירותים המסופקים על-ידי האתר. החברה תוכל לבקש פרטי זיהוי ביחס ללקוח, כדי לספק שירות טלפוני ותוכל להימנע משירות כאמור אם לא יסופקו לה מלוא הפרטים לשביעות רצונה המלא, והכל כדי להגן על הלקוח מבירור בדוי או ניסיון להשגת מידע שהלקוח עצמו אינו מעוניין לספק. ללקוח לא תהיינה כל טענה ביחס לחברה שעיינו הפעלת המוקד ו/או מידע או פרטים שנמסרו על-ידי החברה לאחר בירור פרטים מזהים, בין בשל אי מסירת פרטים בכלל או ליקויים במסירת מידע בפרט. הלקוח מאשר כי לחברה הזכות להקליט שיחות על-פי שיקול דעתה. לא תתקבל כל טענה של לקוח ביחס למצג או התחייבות שנמסרו לו בעל-פה או טלפונית, אלא אם מידע כאמור הועבר לו בכתב או באמצעות האתר.

הגבלת אחריות

החברה עושה את מיטב מאמציה כדי ליתן שירות טוב ללקוח, באמצעות יצרנים או נותני שירותים (ספקים) אחרים ששירותיהם או מוצריהם מתבקשים על-ידי הלקוח באתר זה. הלקוח מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של אותן חברות או אותם שירותים או מוצרים המסופקים על-ידם באמצעות האתר וכי החברה ו/או מי מטעמיה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או עשוי להיגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, בין שהנזק ישיר או שהנזק עקיף או תוצאתי, בין שהנזק נגרם ללקוח עצמו, למי טעמו צד ג', לצד ג' עצמו, או לרכוש או ציוד, אשר נגרמו או עלולים להיגרם בשל השימוש באתר ו/או רכישה של שירות או מוצר באמצעותו ו/או בשל תכונותיו, איכותו או תקינותו של המוצר או השירות, בין בשל אספקתם או אי אספקתם, מגבלותיו או התאמתם ללקוח, וכי ככל שיש ללקוח טענות כאמור הוא פוטר את החברה מכל תביעה, פיצוי או שיפוי. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם או עשוי להיגרם ללקוח בשל פעילות השבתה או קלקול של האתר שתוצאתה אי אספקת שירות או מוצר ללקוח, שייגרם בשל כוח עליון, השבתה ארצית, מלחמה, נזקי טבע, השבתת פעילות ספקים וצדדי ג' (אשר באמצעותם מבוצעת הפעילות באתר) מכל סיבה שהיא, לרבות השבתת ספקי תקשורת, ספקי אינטרנט, הפסקות חשמל, קלקול או תקלות במערכות החברה וכיוצ"ב על דרך הריבוי פעולות והשבתות שאינם בשליטת החברה. בנסיבות כאמור תעשה החברה כל שתוכל כדי להחזיר שירות מהיר ללקוח בשים לב למהות ההשבתה או מניעת השירות ללקוח.

שיקול דעת בפעולות והשבתת אתר

הלקוח מאפשר לחברה שיקול דעת עצמאי לביצוע כל פעולה שעניינה מניעת נזק או עצירתו, בין ללקוח אישית ובין לחברה ובין לצדדי ג' אחרים, בין השאר, במקרים של תקלות מהותיות במערכות החברה ו/או צדדי ג', שיש בהן כדי למנוע או להזיק לפעולות באתר - בין שהושלמו ובין שלא. בכל מקרה של כח-עליון מלחמה (לרבות פעולות לוחמה, גרילה, טרור וכיוצ"ב), מזג אוויר חמור וכיוצ"ב, תוכל החברה להשבית מיוזמתה את הפעילות באתר, למשך זמן המניעה האמור, והלקוח פוטר את החברה מכל נזק כאמור שייגרם לו או שעלול להיגרם לו כתוצאה מהשבתה כאמור. בכל מקרה של התקפת מחשבים כל מחשבי החברה, ו/או במקרים של חשד להשתלטות מרוחקת על מחשבי החברה ואו חשד להתקנת וירוסים או חדירתם למערכות החברה, שיש בהם כדי לגרום (בכוח או בפועל) לשיבוש נתונים, ו/או פגיעה באתר החברה, תוכל החברה להשבית את האתר למועד הנדרש עד להסרת הגורם החשוד בשיבוש כאמור ו/או לניקיון המערכת או החשדות מגרומים כאמור, והלקוח פוטר את החברה מכל נזק כאמור שייגרם לו או שעלול להיגרם לו כתוצאה מהשבתה כאמור. החברה תוכל לבטל כל עסקה או שירות במקרה של טעות מהותית בפרטים המתקבלים אצלה בהליך המכירה, לרבות אי התאמה תאור המוצר ו/או מחיר המוצר וכן בכל מקרה שהוא בניגוד לחוק או לאמנת שירות נשוא הסכם זה, ובכל מקרה שבו מוצר או שירות שהוזמן לא ניתן לאספקה או לביצוע בין שאזל או נגמר או שהופסק לספקו על-ידי צד ג' באמצעות אתר זה. הלקוח מאשר כי בכל ביטול רכישה ו/או מניעת אפשרות רכישה או שימוש באתר החברה, שעניינו כמפורט לעיל, לא תהיה ללקוח כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג כלפי החברה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות כל טענה למניעת או הפסד רווחים או מוניטין, לרבות כל טענה שעניינה טעות בכדאיות עסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה בשל סיבות שאינם תלויות במעשי או מחדלי הלקוח, לדוגמה מוצר אשר אזל, יהא הלקוח זכאי להשבה כספית של העסקה שביצע ו/או למוצר או שירות חלופי שיוצע לו על-ידי החברה והכל לפי בחירת הלקוח.

סימן מסחרי וקניין רוחני

כל הזכויות באתר חברת EPRS, כולל כל סימן מסחרי, זכויות יוצרים, עיצובים ופטנטים שמורות לחברה והינן רכושה הבלעדי, בכל שפה באתר, בין שנרשמו בכל מרשם ובין שלא, הנם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בהם אסור מכל וכל בכל דרך של חיקוי העתקה וכיוצ"ב שימוש שאינו בהרשאה מפורשת בכתב של החברה ומראש. כל משתמש באתר או לקוח מתחייב שלא להעתיק תכנים או אמצעים אן דרכי פעולה מהאתר והעושה כן מאשר כי הוא צפוי לכל פעולה שרשאית החברה לנקוט כנגדו כחוק, לשם תשלום כל נזק אפשרי שייגרם לחברה או עשוי להיגרם לה בשל שימוש בלתי מורשה כאמור.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט ביחס לאמנת שירות זו, ו/או לשימוש באתר ו/או נגד החברה ו/או בכל עניין הנובע מאתר זה, ביחס לכל סכסוך או טענה, נקבעת בהסכמה בין כל משתמש או לקוח, בהתאם לדיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים של מחוז ירושלים או תל-אביב, שתבחר בהם החברה בלבד. משתמש או לקוח שייבחר לנקוט פעולה משפטית יוכל לעשות כן בבית משפט המוסמך במחוז ירושלים או תל אביב יפו בלבד. האתר מופעל על ידי חברת EPRS בע"מ, מרחוב לוינסקי 107 ת"א. בכל שאלה או בעיה הנוגעות לאתר, ניתן לפנות לחברה בדואר ו/או בפקס שמספרו 03-9102002 ו/או בדואר אלקטרוני בכתובת cs@eprs.co.il ו/או טלפון 03-9009800

x
בקשתך התקבלה

x
בקשתך התקבלה

x
בקשתך התקבלה

ראשי | אודות | צור קשר | | | עדכונים | תנאי שימוש
טלפון : 03-9009800    פקס : 03-9102002    כתובת : לוינסקי 107 תל אביב, 61594    ליצירת קשר לחץ כאן
x
אמת את הטלפון

הנחיות

הזן את מספר הטלפון שלך, שנשמר במערכת שלנו

מספר טלפון :

טלפון לא תקין
x
שכחתי סיסמא

הכנס מספר מסוף :

תעודת זהות אינה תקינה
x
אמת את ההתקן

הנחיות

הקוד תקף למשך דקות.
הקוד שהוכנס אינו תקין
x
שינוי סיסמה
סיסמא צריכה להכיל:

הכנס סיסמה חדשה :

הכנס סיסמה חדשה בשנית :

הסיסמה החדשה שהזנת אינה תואמת

הנחיות

6 תווים לפחות
לפחות אות אחת גדולה (A-Z)
לפחות אות אחת קטנה (a-z)
לפחות ספרה אחת (0-9)
לפחות תו מיוחד אחד(!,@,%,$,_,-,#)
x
שינוי סיסמה

הכנס סיסמה ישנה :

הכנס סיסמה חדשה :

הכנס סיסמה חדשה בשנית :

הנחיות

הסיסמה חייבת להיות מורכבת מ 6 עד 8 תווים באנגלית ומספרים בלבד.

הסיסמה הישנה שהזנת אינה נכונה
הסיסמה החדשה שהזנת אינה תואמת
6 תווים לפחות
לפחות אות אחת גדולה (A-Z)
x
אישור עיסקה
מספר אישור / כרטיס
מספר טלפון
מפעיל :
מוצר :
מחיר :
תוקף :
קוד משתמש :
סיסמה :
קוד PIN :
* נא למסור ללקוח הסופי קוד משתמש וסיסמא
תודה שבחרת בשירות פריפון. במקרה של בעיה נשמח לעמוד לשירותכם במוקד שירות הלקוחות במספר 072-2132222


הדפס ספח לקמעונאי
הדפס ספח ללקוח
x
התחברות
נא התחברx
שגיאה
הכנס מספר מסוף :

הכנס סיסמה :

בחר סוג חיבור :


x
שגיאה
הכנס מספר תעודת זהות :

הכנס סיסמה :

הכנס את הקוד המוצג :


x
הודעה
x
קודי טעינה מפעילים
קודי טעינה מפעילים

פרטנר:

_______________________

פלאפון:

_______________________

סלקום: